-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32013 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

در تفسير آيه يوم تبدل الارض غير الارض از امام باقر(ع) كه زمين در روز قيامت غير اين زمين خاكي است و چون از حضرت سؤال شد در جواب فرمودند: منظور تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حتي يفرغ من الحساب؛ سؤال اينجاست كه اگر در روز قيامت، زمين مثل نان دنيايي بوجود ميآيد و مردم آن را ميخورند، پس مردم كجا ميايستند؟ كجا ميخورند؟ كجا تخليه ميكنند؟ و... لطفاً مطلب را روشن نماييد.با توجه به مبهم بودن سؤال و طبق برداشتي كه ما از آن داشتهايم، پاسخ شما مبتني بر ذكر چند نكته است:

1- ادراك و آگاهي جامع و دقيق از حقايق و صحنههاي روز قيامت و نيز ويژگيهاي بهشت و جهنم به دليل محدوديتهاي فراوان از توان بشر عادي خارج است. چنان كه براي فرزند در رحم نيز فهم عالم بيرون ناممكن است. از اين رو در آيات و رواياتي كه بيانگر تحولات و حقايق روز قيامت و... است نبايد به معاني ظاهريشان بسنده كرد چون بسياري از آنها جهت تقريب به ذهن بشر بيان شده تا اندكي از حقايق آن روز بزرگ را دريابد.

2- چون حديثي را كه ذكر نمودهايد در ذيل آيه 48 سوره ابراهيم »يوم تبدل...« وارد شده است، از اين رو لازم است نگاهي اجمالي به اين آيه هم داشته باشيم:

از صراحت آيه شريفه »يوم تبدل الارض...« به خوبي استفاده ميشود كه در روز قيامت آسمان و زمين وضعيّت كنونيشان را قطعاً دارا نيستند. اما اين كه اوضاع آنها چگونه خواهد بود، بين مفسرين اختلاف است. برخي ميگويند: مراد از تبديل آسمانها و زمين، نابودي كامل آنها و تغيير ذات و ماهيتشان است و برخي ديگر معتقدند: تبديل در آيه، تنها تغيير در صفات زمين و آسمانها است. به اين معنا كه بر ويرانههاي زمين و آسمانها، شكل كاملتري از آنها ايجاد ميگردد. منشأ اين تفاسير گوناگون را بايد در اختلاف روايات ديد. مفاد برخي از آنها همان چيزي است كه در متن سؤال بدان اشاره شده است (تبديل زمين به نان مطبوع كه از ناحيه امام باقر(ع) نقل شده است و...) مفاد برخي ديگر آن است كه در آن روز، زمين، نقره و آسمان طلا ميشود و در برخي ديگر آمده است كه زمين جهنم و آسمان بهشت ميشود.

{P- ترجمه تفسير الميزان، ج 12، ص 128 - 129. P}

از منظر مرحوم علامه طباطبايي؛ »اختلاف روايات در صورتي كه معتبر باشند، خود بهترين شاهد است بر اين كه ظاهر آيه شريفه مقصود نيست و اين روايات به عنوان مَثَل آمده است.«

{P- همان. P}

3- از قرائن متعددي كه در روايات متعدد وجود دارد به خوبي روشن ميشود كه تبديل شدن زمين به صورت نان پاكيزه يا... از باب تمثيل است و تنها جهت تقريب به ذهن مخاطب ذكر شده است. يكي از اين قرائن، روايت ديگري است از امام باقر(ع) كه در كتاب ارشاد شيخ مفيد نقل شده است كه آن حضرت در پاسخ سؤال كسي كه پرسيد: مردم در قيامت تا تمام شدن حساب چه ميخورند و چه ميآشامند، فرمود: »مردم در سرزميني محشور ميشوند كه مانند قرص ناني پاكيزه است...«

{P - همان، ص 134. P}

قرينه ديگر روايتي است كه در مجمع البيان نقل شده است و مفادش آن است كه: »زمين براي هركسي به

مقتضاي حالش مبدّل ميشود؛ براي مؤمنين به صورت ناني درميآيد كه در طول روز قيامت از آن ميخورند و براي برخي ديگر نقره و براي كفّار آتش ميشود.

{P - ترجمه الميزان، ج 12، ص 128. P}

4- منشأ استبعاد و تعجّب جناب عالي از روايتي كه نقل كردهايد، آن است كه اولاً پنداشتهايد مراد امام(ع) از تبديل شدن زمين به صورت نان پاكيزه، نان به معناي معمولي و متعارفش است كه در دنيا مردم از آن استفاده ميكنند و آن گاه از عوارض بعدي آن سؤال كردهايد و ثانياً گمان نمودهايد كه نظام آخرت شبيه نظام دنياست كه انسانها درگير نيازهاي مادي خويش و رفع آنها باشند و از اين رو پرسيدهايد پس در صورت تبديل شدن زمين به نان آنها كجا ميايستند و... در حالي كه هر دو گمان شما فاصله زيادي با واقعيت دارد. چون اولاً همانطور كه ذكر شد، سخن امام(ع) در روايتي كه ذكر نمودهايد و روايات مشابه آن، از باب تمثيل و تقريب به ذهن مخاطب بوده، از اين رو نبايد به معناي رايج دنيوياش حمل شود.

ثانياً نظام كائنات از جمله وضعيّت جسمي انسانها در روز قيامت بكلّي متحول ميشود. بدين معنا كه بدن اخروي انسان (بنا بر مبناي حركت جوهري و معاد جسماني) جسم تكامل يافته دنيوياش بوده و ويژگيهاي مخصوص خودش را خواهد داشت. لذا از عوارضي كه بدنهاي دنيوي دارا هستند، فارغ خواهند بود؛ شبيه بدن مثالي كه انسان در حالت خواب ديدن از آن برخوردار است (كه به رغم آن كه جسم است اما عوارض جسم دنيوي را ندارد).

نتيجه آن كه انسان به دليل محدوديتهاي فراواني كه از نظر علمي - روحي و... دارد هيچ گاه قادر به تصور جزئيات قيامت و مسائل مربوط به آن نخواهد بود؛ از اين رو، ائمه(ع) به تبعيّت از قرآن كريم جهت تقريب به ذهن بشر نسبت به حقايق نظام آخرت، تمثيلاتي را بيان نمودهاند؛ بنابراين لازم است انسان در هنگام برخورد با اين گونه مسائل ابعاد گوناگون آنها را ملاحظه نموده و با تأمل و تعقّل بيشتر و نيز با عصاي احتياط گام بردارد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.